Aspekty prawne inwestycji

Wykonawca zrealizuje wszystkie sprawy formalno – prawne, niezbędne do realizacji zadania, w tym między innymi:

 • opracuje dokumentację formalno – prawną związaną z realizacją zadania,
 • zapewni, na potrzeby realizacji zadania, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i poniesie wszelkie opłaty z tego tytułu,
 • uzyska wymagane ostateczne pozwolenia i decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji, w tym:
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wszelkie uzgodnienia do realizacji prac na terenach objętych ochroną przyrody,
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zezwolenia: na czasowe zajęcie pasów drogowych, na wykonanie prac w sąsiedztwie linii kolejowych, na wyłączenia linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych itp., niezbędne do realizacji inwestycji na czas wykonywania prac,
  • decyzje o zmianie przeznaczenia i wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i/lub leśnej, o ile zajdzie taka potrzeba,
  • decyzje pozwolenia na budowę, o ile zajdzie taka potrzeba,
  • decyzje administracyjne, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, zezwalające Wykonawcy na wycięcie drzew i krzewów w lasach oraz pojedynczych drzew i krzewów w niezbędnym zakresie dla realizacji inwestycji oraz poniesienie wszelkich kosztów z tego wynikających, w tym wynikających z uzyskanych decyzji,
 • zawrze umowy na korzystanie z gruntów pokrytych wodami w przypadku przejścia linii nad ciekami i zbiornikami wodnymi,
 • poniesie wszelkie opłaty z tytułu pozyskanych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji do odbioru końcowego linii.