Dla właścicieli gruntów

Przed rozpoczęciem robót, przedstawiciele Wykonawcy spotkają się z właścicielami gruntów, przez które przebiega linia. Celem rokowań będzie pozyskanie praw do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do prowadzenia modernizacji linii. Dla nieruchomości, na których prowadzone będą prace budowlane, Wykonawca uzyska służebność przesyłu, a dla nieruchomości, na których prowadzone będą prace konserwacyjne, prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. O rodzaju prac remontowych oraz o planowanym terminie  ich rozpoczęcia właściciele nieruchomości zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wszelkie szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych zostaną naprawione.

Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas prowadzenia prac remontowych linii będą szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela nieruchomości. Możliwe też jest, że wartość szkody wyceni rzeczoznawca majątkowy. W przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących wartości odszkodowania, właściciel może powołać innego, wybranego przez siebie rzeczoznawcę majątkowego.